Select Page

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. Klant of deelnemer: de persoon of personen aan wie De Gouden Uil zijn diensten verleent.
 2. Opdrachtnemer: De Gouden Uil.
  De Gouden Uil is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61578843. De Gouden Uil levert diensten op het gebied van coaching en persoonlijke ontwikkeling in de vorm van (on-line) trainingen, workshops, retreats, persoonlijke coaching, berichten zoals bijvoorbeeld blogs, podcasts,
  video’s, etc. via social media en de website.
  3. Opdrachtgever: de persoon of instantie of haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht
  tot levering aan De Gouden Uil heeft verstrekt. De opdrachtgever is, tenzij schriftelijk
  anders overeengekomen, degene die de overeengekomen prijs dient te betalen voor de
  geleverde dienstverlening van De Gouden Uil. De opdrachtgever (de te factureren
  entiteit) en de klant (zij die de dienst ervaart) kunnen dezelfde zijn maar dit hoeft niet per
  definitie zo te zijn.
  4. Derden: De Gouden Uil kan naar eigen inzicht haar diensten (mede) met behulp van
  door hun ingeschakelde derden leveren. De Gouden Uil kan naar eigen behoefte de
  omvang en de samenstelling van haar team wijzigen als zij dit voor een goede uitvoering of
  continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk acht.
  5. Opdrachtsom: het totaalbedrag van de opdracht zoals overeengekomen in de getekende
  opdrachtbevestiging, de bestelling die gedaan is via de website of die genoemd is in de door
  opdrachtgever voor akkoord verklaarde offerte of gedaan programmavoorstel. 
  6. Training: cursus, training, opleiding, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
  7. Coachingstraject: een traject geïnitieerd door ‘de Gouden Uil’ waar individuele personen zich voor aan kunnen melden.
  8. Voorwaarden: betreffende algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, overeenkomsten en (rechts)handelingen tussen ‘de Gouden Uil’ en opdrachtgever/deelnemer.

Artikel 3. Open training: Inschrijving en betaling

 1. Een persoon kan zijn interesse tonen voor een training, workshop of coachingstraject van de Gouden Uil door het invullen van het contactformulier op www.degoudenuil.nl/contact of door te mailen naar support@degoudenuil.nl.
  Indien gewenst door beide partijen, kan er dan een telefonische intake plaatsvinden. Het team van De Gouden Uil zal een aanmeldingsformulier sturen met daarop alle benodigde gegevens. Nadat dit aanmeldingsformulier ingevuld en bevestigd wordt door de opdrachtgever/deelnemer, zal deze in ontvangst worden genomen door het team van de Gouden Uil. Indien deze wordt geaccepteerd, zal dit via de email bevestigd worden. Hiermee komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan een training, workshop of coachingstraject tot stand.
 2. Na schriftelijke aanmelding via email heeft de opdrachtgever/deelnemer 14 dagen bedenktijd. De bedenktijd vervalt als je binnen de 14 dagen voordat de training begint inschrijft, en de deelnemer aan de training heeft deelgenomen. De bedenktijd geldt niet bij in-company training of B2B opdrachten.
 3. Opdrachtgever/deelnemer heeft kennisgenomen van de algemene voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst.
 4. De Gouden Uil brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. Opdrachtgever dient de totale deelnamekosten uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de training of de coaching te voldoen. De enige uitzondering hierop is een schriftelijke bevestiging van het team van de Gouden Uil, waarin gespreide betaling wordt overeengekomen.
 5. Het team van de Gouden Uil heeft het recht deelnemer bij niet tijdige betaling van de deelnamekosten uit te sluiten van de training of coaching. De betalingsverplichting van de deelnamekosten blijft in deze situatie gehandhaafd.
 6. Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan de Gouden Uil.

Artikel 4. Annulering, verhindering en wijziging

 1. Bij annulering op 15 of meer dagen (maar minder dan 31 dagen) voor
  de geplande (start)datum, bedragen de kosten 25% van het overeengekomen bedrag met de opdrachtgever.
 2. Bij annulering op 8 of meer dagen (maar minder dan 15 dagen) voor
  de geplande (start)datum, bedragen de kosten 50% van het overeengekomen bedrag met de opdrachtgever.
 3. Bij annulering op 7 of minder dagen voor de geplande (start)datum, bedragen de kosten 75% van het overeengekomen bedrag met de opdrachtgever.
 4. Indien geen startdatum van toepassing is (bijvoorbeeld bij zelfstudie of e-learning)
  bedragen de de kosten altijd 100% van het overeengekomen bedrag met de opdrachtgever.
 5. Onder kosten worden verstaan de vergoeding van de training of sessie zoals die door de opdrachtgever
  op basis van de bestelling betaald zou moeten worden.
 6. Bij annulering door de Gouden Uil worden geen kosten in rekening gebracht, met dien
  verstande dat de Klant altijd recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze Klant aan
  de Gouden Uil betaalde bedrag.
 7. Bij annulering heeft de opdrachtgever het recht eenzelfde training, binnen een periode van 1 jaar na aanvang van de oorspronkelijke training of coaching, in overleg te starten of te vervolgen.
 8. Indien deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de training of coaching, is vervanging door een andere persoon mogelijk, mits de vervanger behoort tot de doelgroep van de leeroplossing en deze persoon uiterlijk 1 dag voor aanvang van de training of coaching wordt aangemeld bij het team van de Gouden Uil.
 9. Een verhinderde deelnemer kan op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde cursus op andere data of datum. Bij overboeking worden administratiekosten ad €25,- excl. BTW in rekening gebracht.
 10. Ook bij een gespreide betaling gelden dezelfde annuleringsregels (als er halverwege wordt gestopt door de klant, zal nog steeds het gehele bedrag moeten worden betaald)
 11. De Gouden Uil heeft het recht om, met duidelijke opgave van redenen, deelname van deelnemer te weigeren. Het team van de Gouden Uil zal dan de door opdrachtgever betaalde deelnamekosten van de niet genoten trainingsdagen binnen 14 dagen restitueren.
 12. De Gouden Uil heeft het recht om een open training te annuleren tot op de dag van de training. Het team van de Gouden Uil zal het door de opdrachtgever betaalde cursusgeld binnen 14 dagen restitueren. Indien mogelijk biedt de Gouden Uil de opdrachtgever een alternatief aan. Indien de opdrachtgever hiervan gebruik maakt wordt het cursusgeld niet gerestitueerd.
 13. Artikel 5a. Tussentijdse wijziging

 14. De Gouden Uil heeft het recht om de aanvangstijd, datum of locatie van een open training of coaching te wijzigen.
 15. Als er vanuit de Gouden Uil behoefte ontstaat om tussentijds de opdracht of de
  uitvoering daarvan te wijzigen dan zal de Gouden Uil de beoogde aanpassingen,
  in overleg doorvoeren. Eventueel daaruit voortvloeiende kosten die de oorspronkelijke
  opdrachtsom overstijgen zullen worden overlegd.
 16. Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan de klant geen aanspraak meer maken op niet
  of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals overgebleven coaching uren en
  toegang tot (digitaal) lesmateriaal in welke vorm dan ook.

Artikel 5b. Tussentijdse beëindiging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, als één van hen van mening is
  dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben in overeenstemming met de opdracht.
  Een dergelijk besluit moet onderbouwd, schriftelijk en tijdig aan de andere partij worden
  meegedeeld. Wel geldt hiervoor punt 2.
  2. Als door de opdrachtgever (de klant/deelnemer) tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft de Gouden Uil nog steeds recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte
  en eventueel nog te maken kosten (eventuele deelbetalingen moeten nog gewoon betaald worden). Als de betaling al heeft plaatsgevonden vindt er ook geen restitutie plaats.
  3. In samenspraak met De Gouden Uil mag de klant/deelnemer eventueel instromen in de volgende editie van het programma. Maar dit is alleen in overleg.
  4. De Gouden Uil mag alleen van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging gebruik
  maken als, ten gevolge van feiten of omstandigheden die niet aan De Gouden Uil toe
  te rekenen zijn en een goede uitvoering van de opdracht in de weg staan, voltooiing van de
  opdracht in alle redelijkheid niet van de Gouden Uil verwacht kan worden. De Gouden Uil behoudt in dat geval minimaal aanspraak op betaling van door haar uitgevoerde werkzaamheden tot aan het moment van voortijdige beëindiging.

  Artikel 6a. Verplichting opdrachtgever

  1. De opdrachtgever streeft ernaar dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers
  ook daadwerkelijk deelneemt aan de met De Gouden Uil overeengekomen
  dienstverlening. Als het aantal deelnemers uiteindelijk lager blijkt dan overeengekomen dan is
  opdrachtgever toch gehouden tot het voldoen van de volledige opdrachtsom zoals vermeld in
  de offerte e/o opdrachtbevestiging zoals met De Gouden Uil overeengekomen.
  2. Als een deelnemer / klant door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen dan kan
  deze opengevallen plaats, na vooraf overleg met en toestemming van De Gouden Uil,
  ingevuld worden door een andere kandidaat. Als invullen van de opengevallen plaats niet
  mogelijk is dan wordt aan opdrachtgever toch de volledige opdrachtsom in rekening gebracht,
  tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  4. Het door de opdrachtgever betrekken of inschakelen van derden bij de uitvoering van de
  opdracht kan alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van De Gouden Uil.

  Artikel 6b. Verplichting opdrachtnemer

  1. De Gouden Uil zal de door haar te leveren dienstverlening naar haar allerbeste
  vermogen uitvoeren. De Gouden Uil heeft daarbij niet meer dan een
  inspanningsverplichting wat betekent dat De Gouden Uil niet garant staat voor het
  succes en welslagen van haar dienstverlening of de vorm en mate waarin deze dienstverlening
  bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of klant gestelde doel. Dat is voor een groot deel afhankelijk van de klant zelf. De Gouden Uil begeleidt in het proces. De klant zelf is verantwoordelijk voor het resultaat.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. De Gouden uil is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus van de Gouden Uil of de annulering van de cursusovereenkomst door de Gouden Uil, tenzij aan de organisatie van de Gouden Uil opzet of grove schuld kan worden verweten.
 2. Indien De Gouden Uil op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
 3. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Artikel 8. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

Door opdrachtgever/deelnemer verstrekte informatie wordt door de Gouden Uil, diens personeel en voor de Gouden Uil werkzame personen vertrouwelijk behandeld. De Gouden Uil conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

 1. Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever/deelnemer. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door De Gouden Uil voorbehouden.
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Gouden Uil is de opdrachtgever/deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 10. Klachten

 1. Mocht de opdrachtgever/deelnemer een klacht hebben, dan kan deze een email sturen naar support@degoudenuil.nl. De ontvangst van de klacht zal binnen 7 dagen bevestigd worden.
 2. De afhandeling van de klacht zal maximaal 4 weken duren. Mocht de afhandeling langer duren, dan zal de inbrenger van de klacht hier vooraf (inclusief toelichting) van op de hoogte worden gesteld.
 3. Klachten zullen altijd in alle vertrouwelijkheid worden behandeld en ten alle tijden worden gezien als leerpunt voor de organisatie.
 4. Mocht de opdrachtgever/deelnemer een onafhankelijke derde willen inschakelen, dan is dat mogelijk. Er kan dan een email worden gestuurd naar de heer Diederik Nas (diederik.nas@me.com). De uitkomst van het oordeel van de heer Nas zal bindend zijn voor de Gouden Uil. Eventuele consequenties worden door de Gouden Uil binnen 14 dagen afgehandeld.
 5. Klachten en de wijze van afhandeling zullen worden geregistreerd en een jaar worden bewaard.

Pin It on Pinterest